Intrastat a transakcje trójstronne

mężczyzna przed monitorem

Intrastat to system gromadzenia informacji o handlu między państwami Unii Europejskiej, który ma kluczowe znaczenie dla analizy rynku wewnętrznego. Transakcje trójstronne, będące specyficznym rodzajem operacji handlowych, wymagają szczególnej uwagi w kontekście zgłoszeń Intrastat, ze względu na ich złożoność i wpływ na statystyki handlowe.

 

Charakterystyka transakcji trójstronnych 

Transakcje trójstronne to operacje handlowe, w których uczestniczą podmioty z trzech różnych krajów członkowskich UE. Przedsiębiorstwa, które dokonują transakcji handlowych z innymi krajami Unii Europejskiej, są zobowiązane do sporządzania zgłoszeń Intrastat. Obowiązek ten dotyczy zarówno importu, jak i eksportu towarów. Firmy muszą zgłaszać informacje o wartości, ilości oraz kodach CN (Combined Nomenclature) towarów przekraczających ustalone progi statystyczne. Nieprawidłowe zgłoszenia mogą skutkować nałożeniem kar finansowych.

W kontekście Intrastat, transakcje trójstronne są traktowane jako dwa oddzielne zgłoszenia: eksport z kraju pośrednika oraz import do kraju pośrednika. Jest to konieczne, aby odzwierciedlić faktyczny przepływ towarów i wartości transakcji. Dlatego też, podmioty uczestniczące w tego typu operacjach muszą wykazać się szczególną starannością przy zbieraniu i przekazywaniu danych statystycznych.

 

Zgłaszanie transakcji trójstronnych w systemie Intrastat 

W przypadku transakcji trójstronnych, zgłoszenia Intrastat wymagają podania dokładnych informacji o rodzaju towarów, ich wartości oraz kierunku przesyłki. Podmioty dokonujące zgłoszeń muszą również uwzględnić specyfikę tych operacji, taką jak faktura triangulacyjna, która jest wystawiana przez pośrednika, ale nie obejmuje fizycznego przepływu towarów przez jego kraj.

Aby zapewnić prawidłowość zgłoszeń, zaleca się korzystanie z usług profesjonalnych agencji celnych, specjalizujących się w obsłudze Intrastat. Takie agencje dysponują odpowiednią wiedzą oraz narzędziami, umożliwiającymi efektywne zarządzanie danymi i uniknięcie błędów, które mogłyby skutkować sankcjami finansowymi lub administracyjnymi.