Deklaracja w systemie Intrastat – przywóz

ikony transportu

Deklarację w systemie INTRASTAT – przywóz składa się w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dotyczy to przepływu towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego UE. Obowiązek przekazywania deklaracji Intrastat przywóz mają osoby fizyczne oraz osoby prawne. Obowiązek ten spoczywa także na jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale są podatnikami VAT i dokonują wymian z innymi państwami UE. Deklarację tę zobowiązani są zgłosić także przedsiębiorcy, których przywóz w danym roku podatkowym przekroczył jeden z progów, które zostały ustalone przez Prezesa GUS. Warto zaznaczyć także to, że podatnik, który przekroczył próg tylko dla przywozu, składa deklarację wyłącznie dotyczącą przywozu.

 

Kiedy przedsiębiorca musi złożyć deklarację Intrastat?

Deklaracja Intrastat jest wymagana od przedsiębiorców, którzy przekroczyli próg statystyczny dla wartości przywozu towarów z pozostałych krajów Unii Europejskiej. W 2022 roku próg ten wynosił 3,5 mln złotych. Oznacza to, że jeśli wartość towarów przywożonych przez firmę z innych krajów UE w ciągu roku przekroczy tę kwotę, przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji Intrastat. Deklaracja ta musi być składana co miesiąc, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

 

Jakie informacje zawiera deklaracja Intrastat?

Deklaracja Intrastat zawiera szereg danych dotyczących towarów przywożonych przez przedsiębiorcę. Należy do niej wprowadzić informacje takie jak numer CN (Combined Nomenclature) towaru, kraj pochodzenia towaru, kraj przeznaczenia towaru, wartość statystyczną towaru oraz jego masę netto. Ponadto, przedsiębiorca musi również podać dane dotyczące rodzaju transportu użytego do przewozu towarów oraz informacje o transakcjach handlowych, takie jak warunki dostawy czy metoda wyceny.

 

Co powinno znaleźć się w deklaracji Intrastat – przywóz?

Intrastat – przywóz wypełnia się w przypadku przekroczenia określonych progów w imporcie. W deklaracji powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące okresu sprawozdawczego. Osoba składająca deklarację ? przywóz powinna wskazać odbiorcę, podać łączną wartość fakturową oraz wskazać kod izby celnej, do której adresowana jest dana deklaracja. Podatnik powinien także wskazać łączną liczbę pozycji, opis towaru, numer pozycji, kod kraju wysyłki, kod rodzaju transakcji oraz kod towaru.

Nasi specjaliści pomogą Państwu wypełnić wszelkie formalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą!

 

Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji Intrastat?

Niezłożenie deklaracji Intrastat w wyznaczonym terminie może wiązać się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla przedsiębiorcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracji lub jej braku, organy statystyczne mają prawo nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną. Wysokość kary zależy od rodzaju uchybienia i może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponadto, brak deklaracji Intrastat może być przyczyną wszczęcia postępowania kontrolnego przez organy statystyczne lub podatkowe.