1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki ?Cookies?
 6. Postanowienia końcowe

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.intrastat24.pl. jest Wojciech Misztal wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą
  AWM BUSINESS PROMOTION, WOJCIECH MISZTAL

  , adres siedziby: ul. Erazma Ciołka 17 lok.410  01-445 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: intrastat@intrastat24.pl  , dalej ?Administrator?, będący/a jednoczeście Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o RODO.
 3. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem) zwrotnie w przypadku wykorzystania formularza kontaktowego na stronie internetowej przez użytkownika strony www.intrastat24.pl
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego na stronie www.intrastat24.pl):
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Adres IP
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 4. Dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez naszą firmę przez cały okres jej działania na rynku.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:

Przetwarzanie danych w celu korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu www.intrastat24.pl przez odwiedzającego/Klienta.

Korzystanie z formularza kontaktowego na stronie www.intrastat24.pl przez osobę korzystającą z serwisu i umożliwienie administratorowi kontaktu zwrotnego celem odpowiedzi na zapytanie Klienta, przedstawienie propozycji handlowej lub rozpatrzenie reklamacji.

Strona wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z serwisu.

Strona wykorzystuje kod Google Analytics i przetwarza dane odwiedzających w celach analitycznych dotyczących odwiedzin strony.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:  intrastat@intrastat24.pl

5. PLIKI ?COOKIES?

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików ?cookies?. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików ?cookies? jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach ?cookies? znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • sesyjne
  • stałe
  1. ?Cookies? ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  2. ?Stałe? pliki ?cookies? przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików ?cookies? lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ?cookies? do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookies? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.